ജുബൈർ മുഹമ്മദ്

Name in English: 
Jubair Muhammad

തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ ജുബൈർ മുഹമ്മദ്. സംഗീതജ്ഞനും ഗായകനും , ഗാനരചയിതാവുമാണ്.

Jubair Muhammed