പി സാംബശിവ റാവു

Name in English: 
P Sambhasiva Rao
Artist's field: 
Alias: 
തെലുങ്ക് ആർട്ടിസ്റ്റ്