മാസ്റ്റര്‍ പ്രമോദ്‌

Name in English: 
Master Pramodh
Alias: