ഡോ ജോസ് പി വി

Name in English: 
Dr Jose PV
Dr Jose PV
Alias: 
പി വി ജോസ്

ഖരം എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ചു.