ബാലകൃഷ്ണപിള്ള

Name in English: 
Balakrishnapillai
Alias: 

എസ്തപ്പാനിൽ അഭിനയിച്ചു