രാജേന്ദ്രൻ

Name in English: 
Rajendran
Alias: 
വസ്ത്രാലങ്കാര സഹായി

അസി. വസ്ത്രാലങ്കാരം