ഇഷ്തിയാക്ക് ഫിറോസ്

Name in English: 
Ishtiyaq Firoz
Artist's field: 
Alias: