ശ്രുതി സൂസൻ സാം

Name in English: 
Sruthi Susan Sam
Alias: 
ശ്രുതി എസ് സാം