മാനസ രാധാകൃഷ്ണൻ

Name in English: 
Manasa Radhakrishnan

മാനസ രാധാകൃഷ്ണൻ. തൃപ്പുണിത്തുറ സ്വദേശി. ആദ്യ ചലച്ചിത്രം വില്ലാളിവീരൻ. ചില ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങളിലും മാനസ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്

Manasa Radhakrishnan