മാസ്റ്റർ നയിഫ് നൗഷാദ്

Name in English: 
Naif Noushad
Alias: