എസ് എസ് രാജമൗലി

Name in English: 
S S Rajamowli
Alias: 
രാജമൗലി
എസ് എസ് രാജ് മൗലി
രാജ് മൗലി