ലുക്ക്മാൻ ലുക്കു

Name in English: 
Lukman Lukku
Alias: 
ലുക്കു