പി പി അബ്ദുൾ റസാക്ക്

Name in English: 
PP Abdul Razak
Artist's field: 
Alias: