പ്രകാശ് പോക്കാട്

Name in English: 
Prakash Pokkad
Artist's field: 
Alias: