ഫയർഫ്ലൈ ഹൈദരാബാദ്

Name in English: 
Firefly, Hyderabad
Alias: 

വി എഫ് എക്സ്