ഇർഷാദ് ചെറുകുന്ന്

Name in English: 
Irshad Cherukunnu

അസി. വസ്ത്രാലങ്കാരം