ആർ വി മുത്തുരാമൻ

Name in English: 
R V Muthuraman
Alias: