ജോൺസൺ ഇരിങ്ങോൾ

Name in English: 
Johnson Iringol
Alias: 

അസോ. എഡിറ്റർ - റിയാൻ സ്റ്റുഡിയോ