സാരഥി

Name in English: 
Saradhi
Alias: 
പി ആർ സാരഥി
അസിസ്റ്റന്റ് ക്യാമറ