നിതിൻ രഞ്ജി പണിക്കർ

Name in English: 
Nithin Renji Panicker

രഞ്ജി പണിക്കരുടെ മകൻ നിതിൻ രഞ്ജി പണിക്കർ