ലേഖ ശ്രീകുമാർ

Name in English: 
Lekha Sreekumar

ഗായകൻ എം ജി ശ്രീകുമാറിന്റെ പത്നി. അർദ്ധനാരി എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് നിർമ്മാതാവ്.