ജിനോ ജോൺ

Name in English: 
Jino John

മഹാരാജാസ് കോളേജ് ചെയർമാനായിരുന്ന ജിനോ ജോൺ