പി ജെ മാത്യു

Name in English: 
P J Mathew
Alias: 

ഗുൽമോഹർ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാതാവ്