അനുരാധ വിഷ്ണുവർദ്ധൻ

Name in English: 
Anuradha Vishnu Vardhan

വസ്ത്രാലങ്കാരം (പ്രധാന നടി)