പിക്ചോറിയൽ

Name in English: 
Pictorial
Alias: 

വി എഫ് എക്സ് കമ്പനി