ഫാന്റം പ്രവീൺ

Name in English: 
Phantom Praveen
Alias: 
പ്രവീൺ സി ജോസഫ്