പ്രസാദ് ഫിലിം ലാബ് മുംബൈ

Name in English: 
Prasad Fiilm Lab Mumbai
Alias: