ആൻഡ്രൂ ജേക്കബ് ഡിക്രൂസ്

Name in English: 
Andrew Jacob Dcrus

വി എഫ് എക്സ്