കണ്ണൂർ നാരായണി

Name in English: 
Kannur Narayani

നടി. ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ്