സ്വാമി

Name in English: 
Swamy

അസി. വസ്ത്രാലങ്കാരം