അബ്ദുൾ റഷീദ്

Name in English: 
Abdul Rasheed
Alias: 

വി എഫ് എക്സ് - വിഷ്വൽ എഫക്റ്റ്സ് ഹെഡ്