അജയ് അമ്പലത്തറ

Name in English: 
Ajay Ambalathara
Alias: 
അജയ് ജി അമ്പലത്തറ

അസോ. കലാസംവിധാനം