ധർമ്മരാജ് ചെന്നൈ

Name in English: 
Dharmaraj Chennai

അസി. വസ്ത്രാലങ്കാരം