ജമിനി ഇൻഡസ്ട്രീസ് & ഇമേജിങ്

Name in English: 
Gemini Industries & Imaging Ltd
Alias: