ലിമു എം ശങ്കർ

Name in English: 
Limu M Sankar

നിരവധി ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുകയും നിരവധി ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ മികച്ച
നടനുള്ള അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്ത ലിമു.എം.ശങ്കർ