സെബി തുരുതിപ്പുറം

Name in English: 
Sebi Thuruthipuram
സെബി തുരുതിപ്പുറം
Artist's field: 
Alias: