നിതീഷ് കെ ടി ആർ

Name in English: 
Nitheesh KTR

സ്പോട്ട് എഡിറ്റർ