രാജ് മാര്‍ബ്രോസ്

Name in English: 
Raj Marbros
Raj Marbros
Artist's field: 

ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ ചിത്രമായ തൃസന്ധ്യ ഹിന്ദിയിലും മലയാളത്തിലും ഒരേ സമയം ഇറങ്ങി.

 

അവലംബം : രാജഗോപാൽ ചെങ്ങന്നൂരിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്