ഋഷി ശിവകുമാർ

Name in English: 
Rishi Sivakumar

വിഷ്വൽ കമ്മ്യുണിക്കേഷൻ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ക്യാമറമാൻ എസ് കുമാറിന്റെ സഹായിയായിരുന്നു ഋഷി ശിവകുമാർ.