മാസ്റ്റർ വിശാൽ കൃഷ്ണ

Name in English: 
Master Vishal
Alias: 
മാൽഗുഡി ഡെയ്‌സ്