പി എൻ ബാലകൃഷ്ണപ്പിള്ള

Name in English: 
P N Balakrishna Pilla
Alias: