ആതിര മുരളി

Name in English: 
Athira Murali
Artist's field: 
Alias: 

മ്യൂസിക് റിയാലിറ്റി ഷോയിൽക്കൂടി ശ്രദ്ധേയയായ ആതിര മുരളി