വിപിൻ ലാൽ

Name in English: 
Vipin Lal
Artist's field: 
Alias: 
വിപിൻ ലാൽ ( ഗായകൻ)

ഗായകൻ