അപ്പുക്കുട്ടൻ

Name in English: 
Appukkuttan
Alias: 
കെ എൻ അപ്പുക്കുട്ടൻ, ഉദയ