ക്ഷമ കൃഷ്ണ

Name in English: 
Kshama Krishna

ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസാറായ ക്ഷമ കൃഷ്ണ