നോയല്‍ റാഫേല്‍

Name in English: 
Noel Raphel

നോയൽ റാഫേൽ. സ്വദേശം കൊച്ചി. ഫിലോസഫിയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയ നോയലിന്റെ ആദ്യ ചിത്രം 'കളിപ്പാട്ടക്കാരൻ'