ബൃന്ദ

Name in English: 
Brinda
Brinda
Alias: 
80/90

80-90 കളിലെ സിനിമകളിൽ ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്ന ബൃന്ദ