വിഷ്ണു വിജയൻ കാരാട്ട്

Name in English: 
Vishu Vijayan Karatt
Artist's field: