വിവിയ ശാന്ത്

Name in English: 
Vivia Santh
Viviya Santh
AttachmentSize
Image icon Vivia stills.jpg93.39 KB
Alias: 
വിവിയ സന്ത്

മോഡൽ വിവിയ ശാന്ത്. എയ്ദ സോപ്പ്, ഷീജാസ് ബ്യൂട്ടിഖ്, ജോളി സിൽക്സ്, പദ്മ റെക്സ്റ്റൈൽസ്,കുട്ടിക്കൂറ സോപ്പ്, ടാക് കോളേജ് ഓഫ് ടെക്നോളജീസ്, തുടങ്ങി പല പ്രമുഖ ബ്രാൻഡ്‌കളുടെയും മോഡൽ ആയിരുന്നു വിവിയ.

ഈസ്റ്റെണ്‍ ഫിഷ്‌ മസാല പരസ്യം