സനിൽ കുമാർ

Name in English: 
Sanil Kumar

മലയാളം ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകളിൽ ശ്രദ്ധേയനായ സനിൽ കുമാർ